PEOPLE

Erricos Neophytou

Senior Partner

Christos Er. Neophytou

Managing Partner

Androulla Giagkou

Senior Associate

Vasiliki Sioula

Associate

Egli Kitsiou

Associate

Thelma Chatzikyriakou

Administration